عکاسباشی
شنبه ۲۳ مرداد ۸۹

عکاسباشی چیه ؟

بعضی وقتا هم خوبه که عکس های یه آماتور رو ببینید ، تا به زیبایی عکس هایی که توسط حرفه ها گرفته می شن پی ببرید . .. . . همـــیـــن

اضافه شده در مــی نــویــســم از ...
25Mordad.com © 2010 Powered By Gcms v1.1±
افـتـتـاح بـیـسـت و پـنـج مـرداد یـکـهـزار و سـیـصـد هـشـتـاد و نـه
پـــایــانــ بـیـسـت و پـنـج مـرداد یـکـهـزار و سـیـصـد نــــــود و نــــه